Regulamin

REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ “ANTIDOTUM”

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w aptece internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem: www.aptekaantidotum.com.

Serwis działajacy pod w/w adresem internetowym zajmuje się prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków oraz środków opatrunkowych i sprzętu medycznego zwanych dalej “Produktami”.

Sprzedającym jest spółka
”Antidotum mgr farm. A. Łuszcz, mgr farm. M. Poźniak s.c.” z siedzibą w 05-091 Ząbki ul. Miła 5 zarejestrowaną pod numerem NIP: 125-12-08-595 Regon: 015149242 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest przez Aptekę z siedzibą w 05-200 Wołomin Al. Niepodległości 54 H.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

-  pod numerami telefonów:(22)760-54-32

 

    w godzinach 9:00 – 19:00 od poniedziałku do piątku;

-  korzystając z adresu poczty elektronicznej:           

    kontakt@aptekaantidotum.com (czas oczekiwania na odpowiedź do 48

    godzin).

 

§ 1 Definicje

 

1.                Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.                 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.                Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.                Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.                Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6.                Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7.           Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8.           Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Apteki.

9.           Sklep Internetowy (Apteka) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.aptekaantidotum.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10.             Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.             System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 


 

§ 2 Zasady ogólne

 

1.        Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.aptekaantidotum.com

2.        Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3.        Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków, środków opatrunkowych, sprzętu medycznego i wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających właściwe zezwolenia i atesty.

4.        Apteka prowadzi sprzedaż wysyłkową jedynie leków wydawanych bez recepty (OTC).

5.        Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, 
wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6.        Oferowane Produkty dostarczane są do Apteki z hurtowni farmaceutycznych oraz bezpośrednio od producentów. Przechowywane są zgodnie z odrębnymi przepisami Prawa Farmaceutycznego i wymogami producenta.

7.        Na stronie internetowej Apteki umieszczone są zdjęcia i opisy Produktów pochodzące od producentów oraz będące własnością Usługodawcy objęte prawem autorskim i służą one jedynie celom informacyjnym.

Kolorystyka i wygląd prezentowanych na zdjęciach Produktów mogą odbiegać od oferowanych do sprzedaży w Aptece.

 

8.        Zamawiający powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwskazania, interakcje, działania uboczne i sposób dawkowania lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą.

9.        Informacje znajdujące się na stronie internetowej: www.aptekaantidotum.com nie mogą być traktowane jako porada oraz diagnoza medyczna. Nie zastępują konsultacji i badań lekarskich.

Apteka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych Produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści ulotek dołączonych do opakowania Produktu.

 

10.         Apteka w zależności od dostępności danego produktu w hurtowniach ma prawo do zmiany jego ceny detalicznej brutto. Poinformuje o tym Zamawiającego, któremu w tym przypadku przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży wysyłkowej.

11.         W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

Do poprawnego wyświetlania zawartości Sklepu Internetowego należy użyć aktualnej wersji przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym. Oprogramowanie Apteki zostało zoptymalizowane do poprawnego działania dla przeglądarek:

-       Chrome;

-       Safari;

-       Opera;

-       Firefox;

-       Internet Explorer od wersji 9 i wyżej.

Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

W ramach oprogramowania Apteki stosujemy pliki cookies w celu zoptymalizowanego wyświetlania zawartości strony. Pliki cookies generowane przez Sklep Internetowy, nie zawierają żadnych danych osobowych, ani nie przechowują informacji indywidualnych o użytkowniku. Przechowywane w plikach cookies dane zawierają jedynie informację na temat wyświetlania elementów strony.

 

12.         Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 


13.         Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

14.         Umowa Sprzedaży zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Apteki zawierana jest w momencie złożenia prawidłowego Zamówienia i wygasachwilą finalizacji transakcji lub w przypadku odstąpienia Klienta od umowy.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1.        Wszystkie ceny Produktów umieszczonych w ofercie Apteki są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki które są uwzględnione w załączniku do Regulaminu: „Koszty i i sposób dostawy”.

Ceny Produktów w ofercie Sklepu Internetowego mogą się różnić od cen w Aptekach stacjonarnych.

 

2.        Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3.        Zakupu mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.

4.        Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i Święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1-4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto.

 

5.        Składanie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie: www.aptekaantidotum.com.

Formularz zawiera:

-     dane Zamawiającego: imię i nazwisko (lub nazwa firmy), adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego;

-     dane Odbiorcy (jeśli są inne niż dane Zamawiającego): imię i nazwisko (lub nazwa firmy), adres dostawy, opcjonalnie adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego;

-     dane Zamówienia;

-     forma płatności, sposób dostawy.

 

6.        Wypełnienie i przesłanie do Apteki poprawnie wypełnionego formularza zamówień poprzez wybór opcji „Potwierdzam Zamówienie” oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, zamknięcie Zamówienia oraz wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane Produkty i wybrany sposób dostawy.

Zamknięte Zamówienie nie może być już zmodyfikowane.

 

7.        Dla danego Zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

8.        W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

9.        Apteka zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia do realizacji lub wydłużenia czasu realizacji Zamówienia w przypadku:

-     braku towaru w aktualnej ofercie;

-     braku towaru w określonej cenie;

-     niedostępności Produktu w hurtowniach;

-     wstrzymania lub wycofania towaru z obrotu;

O zaistniałej sytuacji Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

W przypadku odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia przez Aptekę, wszystkie wpłacone przez Zamawiającego należności zostaną mu przesłane na podane konto bankowe w terminie 10 dni od dnia odmowy realizacji Zamówienia.

 

10.         Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

11.         W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

12.         Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

13.         Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, a następnie jego opłaceniu otrzyma On automatyczne informacje z Apteki o kolejnych etapach realizacji Usługi:

-     potwierdzenie przyjęcie Zamówienia wraz z jego numerem;

-     potwierdzenie zaksięgowania wpłaty na konto bankowe i   

            przyjęcie do realizacji złożonego Zamówienia;

-     potwierdzenie zrealizowania Zamówienia i nadania

przesyłki.

 

14.         Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą pokrywa się z momentem wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy całej kwoty stanowiącej wartość Zamówienia, wraz z kosztami dostawy.

Jeśli zamówienie składane jest poprzez profil Klienta zalogowanego w Sklepie Internetowym i wybrana zostaje opcja „za pobraniem” lub odbiór osobisty realizacja zamówienia rozpoczyna się bezpośrednio po jego zatwierdzeniu przez Klienta.

15.         W przypadku wybrania przez Klienta który nie utworzył swojego konta na stronie: www.aptekaantidotum.com opcji „za pobraniem” realizacja zamówienia rozpoczyna się dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy podanym w potwierdzeniu zamówienia wpłaty kwoty stanowiącej koszt realizacji dostawy wybranej przez Klienta a określonej w cenniku „Koszty i sposób dostawy”.

16.         W przypadku zakupu produktów leczniczych (leków) Klient upoważnia Pracownika Firmy Kurierskiej lub Osoby trzecie do odbioru w imieniu Klienta i na rzecz Klienta leków zamówionych z Apteki a także do udzielania pełnomocnictw w tym zakresie.

17.         Przechowywanie i transportowanie produktów leczniczych w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza może, ale nie musi wpłynąć na jakość produktów leczniczych.

18.         Produkty lecznicze, które muszą być przechowywane w lodówce można zamawiać tylko do odbioru osobistego.

19.         W przypadku preparatów zarejestrowanych jako suplementy diety i kosmetyki dostawa może odbywać się za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1.        Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.        Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w wybranych aptekach:

-     05-200 Wołomin, Al. Niepodległości 54 H tel.

-     07-230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 14 tel. (29) 596-02-37;

-     05-205 Klembów, Ostrówek ul Kolejowa 42

            tel. (29) 777-00-05;

-     05-091 Ząbki, ul. ks. Ignacego Skorupki 71 tel. (22) 675-74-03.

 

3.        Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą, płatności elektroniczne lub przelew online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4.        Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link: „Koszty i sposób dostawy”. 


Przesyłki krajowe o wartości przekraczającej 299 zł realizowane są na koszt Apteki.

5.        Zamawiający podczas odbioru zamówionych Produktów powinien sprawdzić czy dostarczone mu artykuły nie zostały uszkodzone i zostały przesłane zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zamówień. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych należy w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół szkody. Klient może odmówić przyjęcia takiej przesyłki. W takim przypadku zobowiązany jest do kontaktu z Usługodawcą celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i określenia dalszych procedur postepowania.

 

§ 5 Płatności

 

 

1.        Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2.        Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru (za wyjątkiem kosztów dostawy które muszą być pokryte wcześniej), kartą kredytową, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych udostępnionych przez Aptekę lub przelewem na konto bankowe Apteki.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

1.        Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres, 05-200 Wołomin, Al. Niepodległosci 54 H lub drogą mailową na: kontakt@aptekaantidotum.com.

2.        W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.        Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar wraz z otrzymanym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT należy zwrócić na adres Usługodawcy: 05-200 Wołomin, Al. Niepodległosci 54 H. O swojej decyzji Kupujący musi powiadomić Aptekę drogą poczty elektronicznej lub listownie na adresy podane w pkt.1 niniejszego paragrafu. Zgodnie z procedurą przewidzianą w Ustawie o ochronie praw konsumentów koszt zwrotu towaru ponosi Klient. Apteka poświadcza zwrot towaru na adres poczty elektronicznej Zamawiającego i zwraca zapłatę za Produkty. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru przez Aptekę.

4.        Odstąpienie od umowy nie dotyczy sytuacji gdy towar lub jego opakowanie zostały naruszone w sposób odbiegający od określonego w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

5.        Zgodnie z Ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych. 


6.        Zgodnie z art. 96 ust. 5 i ust. 6 Prawa Farmaceutycznego produkty lecznicze i materiały medyczne mogą być zwracane do Apteki tylko z powodu ich wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. Punkt ten obejmuje także zagadnienia paragrafu 7 niniejszego Regulaminu.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 

1.        Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2.        Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji. W takim przypadku należy składać:

-       listem priorytetowym poleconym na adres: Apteka Antidotum 05-200 Wołomin Al. Niepodległości 54 H;

-       pocztą elektroniczną na adres: kontakt@aptekaantidotum.com;

-       telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 -19:00 pod numerem telefonu:

3.        Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym w załączniku niniejszego Regulaminu. Koszt zwrotu reklamowanego Produktu ponosi Klient, natomiast w przypadku wymiany towaru koszty ponownej wysyłki ponosi Apteka.

4.        Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5.        Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6.        Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1.        Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2.        Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3.        Dane osobowe klientów Apteki: www.aptekaantidotum.com zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych są chronione i traktowane jako poufne.

4.        Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

-    W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta;

-    Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: kontakt@aptekaantidotum.com;

-    Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 

5.        Za zgodą Zamawiającego dane osobowe mogą być także wykorzystywane w celu informowania go o aktualnych ofertach i nowych produktach. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji.

6.        Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę treści zawieranej umowy Klientowi:

-     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży;

-     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu;

-     Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. 


 

7.        W sposób automatyczny zbierane są przez Usługodawcę informacje dotyczące Klienta zawarte w plikach cookies. W załączonym do niniejszego Regulaminu i stanowiącym jego integralną całość załączniku: „Regulamin wykorzystywania plików cookies” zostały opisane zasady ich przechowywania, wykorzystywania, a także sposób blokowania obsługi tych plików przez przeglądarkę internetową Klienta.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego www.aptekaantidotum.com oznacza akceptację Regulaminu wykorzystywania plików cookies.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 

1.        Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2.        Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie: www.aptekaantidotum.com.

3.        Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania Klienta na Swoje konto w Sklepie Internetowym nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient chcąc dokonać zakupów  jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji zmian Regulaminu, w przeciwnym wypadku zakupy w Sklepie Internetowym nie będą możliwe.

4.        Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w Sklepie Internetowym.

5.        Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

1.        Serwis www.aptekaantidotum.com działa w oparciu o prawo polskie i unijne:

-       Ustawa Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. Nr 126 poz. 1381) z późniejszymi zmianami;

-       Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. Nr 60 poz. 374) z późniejszymi zmianami;

-       Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.);

-       Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.);

-       Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204);

-       Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

2.        W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy wyżej wymienionych aktów prawnych.

3.        Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

4.        Zawartość strony internetowej www.aptekaantidotum.com objęta jest ochroną praw autorskich. Zdjęcia wykonane przez Aptekę oraz treść niniejszego Regulaminu są chronione prawem autorskim. Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zdjęć, opisów produktów oraz treści Regulaminu w całości ani w części bez zgody właściciela strony.

5.        Załączniki:

-     Wzór Reklamacji dotyczącej naprawy towaru;

-     Wzór Reklamacji dotyczącej pełnego zwrotu ceny;

-     Wzór Reklamacji dotyczącej obniżenia ceny;

-     Wzór Reklamacji dotyczącej wymiany towaru;

-     Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość;

-     Koszty i sposób dostawy;

-     Regulamin wykorzystywania plików cookies.